Lấy mẫu thường được hiểu nhầm là một bước không quan trọng trong quá trình phân tích. Thực tế, chất lượng mẫu của khách hàng sẽ quyết định hiệu lực của tất cả các phân tích tiếp theo.

Đối với phân tích nước, các kỹ thuật viên lấy mẫu nước của chúng tôi đều chuyên nghiệp và hoàn toàn chuyên sâu về hoạt động lấy mẫu nước. Mỗi lần lấy mẫu tại chỗ của họ dều hoàn toàn tuân thủ hướng dẫn an toàn và tiêu chuẩn COFRAC.

Mẫu được gửi trực tiếp đến phòng thí nghiệm trong điều kiện tối ưu. Kỹ thuật viên của chúng tôi cũng có thể thực hiện một số phân tích tại chỗ để giúp khách hàng phản ứng nhanh với khả năng nhiễm bẩn.