Kiểm tra và hỗ trợ về ISO 17 025 trong việc thực hiện

ISO 17 025 (các yêu cầu chung về khả năng của các phòng thí nghiệm phân tích và hiệu chuẩn) là tiêu chuẩn quốc tế mà tất cả các phòng thí nghiệm tiến hành các hoạt động phân tích và hiệu chuẩn phải đáp ứng để được công nhận là phòng thí nghiệm đủ điều kiện. Đội ngũ của Upscience có thể hỗ trợ khách hàng trong việc thực hiện tiêu chuẩn này ở phòng thí nghiệm của khách hàng. Chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị một gói hỗ trợ toàn diện:

 • kiểm tra tại chỗ
 • báo cáo hoàn chỉnh
 • hỗ trợ trong các hoạt động cải thiện

Liên tục cải thiện phòng thí nghiệm công nghiệp

Đội ngũ của Upscience có thể giúp khách hàng thực hiện các hệ thống và tiêu chuẩn chất lượng hoặc các phương pháp nhanh chóng tại phòng thí nghiệm của khách hàng. Chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị một gói hỗ trợ toàn diện:

 • Mua đúng trang thiết bị sản xuất
 • Thực hiện các phương pháp và huấn luyện nhân viên
 • phê chuẩn phương pháp

Chương trình kiểm tra năng lực

Mục tiêu của chương trình kiểm tra năng lực là đánh giá khản năng thí nghiệm, các đặc điểm của chất nền và các phương pháp. Tại Upscience, chương trình kiểm tra năng lực tìm cách so sánh các phòng thí nghiệm phân tích khác nhau nhằm đánh giá hiệu quả phân tích của họ trên cùng một mẫu. Khách hàng có thể trở thành một phần trong chương trình kiểm tra năng lực mà chúng tôi tổ chức trong mạng lưới các phòng thí nghiệm của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi bao gồm:

 • Thu thập mẫu (thức ăn trộn sẵn, hoàn chỉnh, nguyên liệu thô)
 • 3 lần kiểm tra/năm (kiểm tra 4 mẫu mỗi lần)
 • Báo cáo hoàn chỉnh, bao gồm các kết quả của quý khách được so sánh với một bảng gồm trên 20 phòng thí nghiệm được công nhận. Hỗ trợ trong các hoạt động cải thiện và trợ giúp tính toán các sai số đo lường.

Hệ thống chẩn đoán nước

Hệ thống chẩn đoán này cho phép chúng tôi phê chuẩn sự tuân thủ của một tổ chức (nhà dưỡng lão, nhà máy, khách sạn, bệnh viện, v.v.) đối với các quy định hiện hành. Nghiên cứu tại chỗ bao gồm việc phê chuẩn hoạt động huấn luyện nhân viên, kiểm soát các quy trình, tính phù hợp của nơi đặt điểm lấy mẫu, v.v. Báo cáo này cho phép khách hàng biết cần phải thực hiện những hành động nào để tuân thủ các quy định hoặc để kiểm soát nguy cơ cho sức khỏe.

Phân tích nguy cơ có phương pháp (AMR, Methodical Risk Analysis) cũng được tiến hành bởi AgGene theo tiêu chuẩn và quy định. Đã được phê chuẩn bởi các cơ quan y tế, phân tích này bao gồm một bước kiểm tra kỹ thuật dành cho thiết bị của hệ thống nước nóng hoặc tháp giải nhiệt. Phân tích này nêu chi tiết bối cảnh môi trường của địa điểm. AMR trình bày phương pháp được sử dụng (HACCP) và phân tích các khu vực hành động: lắp đặt, thiết kế và bảo trì.

Dịch vụ này bao gồm:

 • Tiến hành kiểm tra tại chỗ hệ thống nước vệ sinh (thiết kế, vận hành và bảo trì)
 • Cung cấp báo cáo chẩn đoán chi tiết, bao gồm: các nhà máy của hệ thống và sơ đồ bố trí máy móc, thiết bị (tùy chọn), các thay đổi kỹ thuật cần thực hiện, các quy trình phòng ngừa cần thực hiện
 • Bất kỳ lưu ý nào liên quan đến các quy định khác về nước (nguy cơ bỏng, quy tắc thực hành, nước…).

Một bộ hồ sơ hoặc hồ sơ theo dõi sức khỏe và một đợt kiểm tra giám sát sẽ hoàn tất chương trình này.