Tại sao nó lại quan trọng?

Sinh vật biến đổi gen (GMO) là các sinh vật có vật liệu di truyền bị biến đổi. GMO đã được phát triển và tiếp thị rộng rãi vì chúng tạo điều kiện thuận lợi để bảo vệ mùa màng nhờ tính kháng bệnh và vi-rút cao. Các quy định quốc gia và quốc tệ đặt ra các luật trên thị trường. Một số quốc gia không có bất kỳ hạn chế nào, trong khi các nước khác có các điều khoản pháp lý đối với thực phẩm biến đổi gen với lo ngại về nguy cơ cho sức khỏe và môi trường. Tại Châu Âu, Chỉ thị (EU) 2015/412 cho phép mỗi nước thành viên giới hạn hoặc cấm nuôi trồng GMO tại quốc gia của đó. Ngoài ra, các nhà sản xuất phải chứng minh được là đã tuân thủ với giới hạn pháp lý (quy định (EC) 1829/2003 and 1830/2003 về dán nhãn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi có chứa sinh vật biến đổi gen (GMO) và Đạo luật 2008/595 về Sinh vật Biến đổi Gen (GMO)). Các nhà sản xuất và nhà bán lẻ cần đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc của vật liệu thô để đáp ứng được yêu cầu này. Việc nhiễm bẩn vô ý có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, vì vậy phải kiểm soát để đảm bảo không có GMO trong sản phẩm cuối cùng.
Ngoài ra, nhận thức của con người về sinh vật biến đổi gen đang tăng lên. Người tiêu dùng đang trở nên ngày càng hướng về các thực phẩm và quá trình sản xuất không có GMO. (ví dụ: trong chăn nuôi).

Upscience có thể giúp bạn như thế nào?

Upscience chun cấp cho khách hàng xét nghiệm sàng lọc GMO, định danh và định lượng. Các chuyên gia của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng để hỗ trợ khách hàng bằng cách cung cấp các chương trình tập huấn về quản lý rủi ro và các chương trình kiểm soát.